Förord

Grunden för alla personuppgifter i denna bok var möjligheten att via Ljusdals kommuns bibliotek få låna mikrofisch från Svar Riksarkivet Ramsele, över Ljusdals sockens kyrkböcker, detta var gratis under den tid jag tog fram dessa uppgifter. Resultatet av dessa studier är en databas med uppgifter om personer som bott i Kallmyr från början av 1700-talet till nutid. Databasen ger möjlighet att följa alla släkter i Kallmyr under den tid Kallmyr varit befolkat. Nu har andra möjligheter öppnat sig genom att mycket av dessa uppgifter ligger på nätet. Men även då är det ett stort arbete att sammanställa dem över tid och kopplade till varandra.

Innan domsagan i Ljusdal lades ned hade jag möjlighet att sitta där och skriva av fastighetsuppgifter som lagfarter och köpebrev och diverse andra uppgifter om fastigheterna i Kallmyr.

Ljusdalsbygdens Museum har via arkiven efter Carl Persson och Folke Bodin m.fl. och de mikrofilmade domböckerna efter Stig Jonsson bidragit med omfattande information.

Kontakterna med museiintenden Ove Norberg och Anders Assis på Ljusdalsbygdens museum har varit givande.

Carl Johan Sjögren har genom Helsingebilder ställt ett stort antal foton till förfogande, vilket har varit viktigt då ofta en bild kan säga mer än bara text.

Landsarkivet i Härnösand har levererat en hel del fastighetsuppgifter och annan information bl.a. om konkurser.

Litteraturlistan innehåller litteratur och skrifter som på ett eller annat sätt ligger som underlag för denna bok.

En del privatpersoner har ställt upp med information i muntlig form, bland annat mustiga historier om folket i Kallmyr, ingen nämd eller glömd.

Dagmar och Sven Cavallin gav mig tillgång till lanthandeln ”Mångsas” räkenskaper vilket gav en god bild av vad man handlad för varor i mitten av 1800 talet. Inte minst hur man betalade en hel del i naturaprodukter och genom dagsverken.

Arbetet med denna bok har för mig i huvudsak varit ett ensamarbete på kvällar och nätter.

Upptäckarglädjen och insikten om samband har varit drivkraften. Kallmyr har varit en by med över 200 innevånare, vi är nu nere i under 50 innevånare, allt färre vet något om byns historia.

Jag har tagit på mig ansvaret för att i möjligaste mån dokumentera byns historia samt de utflykter som innevånarna gjort eller varit beroende av.

En bok behöver redigeras och göras om till en pdf-fil för att man ska kunna lämna in den på ett tryckeri och bara få den tryckt. Detta innebär en stor kostnadsbesparing och nödvändigt om denna bok överhuvudtaget ska kunna tryckas.

Detta har min dotter, docent Elisabeth Larsson, tagit på sig trots stort engagemang med tre småbarn och internationella uppdrag, förutom sitt arbete vid Uppsala Universitet. Jag tackar henne och alla andra som engagerat sig i denna bok för deras insatser.

Boken tillägnas alla dem som har ett intresse av Kallmyrs historia och framtid. Historien skapar framtidens möjligheter.

Bengt Larsson